Bij onze opdrachtgevers is het van groot belang om continu een veilige en efficiënte bedrijfsvoering te hebben. Of het daarbinnen past om alarmen over het hoofd zien? Dat is een grote no go! Mogelijke veiligheidsrisico’s die voortkomen uit alarmeringen moeten doeltreffend worden aangepakt én bij voorkeur voordat een alarm afgaat.

Een van onze opdrachtgevers zocht naar een oplossing waarbij operators grip krijgen op alarmen. In deze case nemen wij u graag mee in het project: alarmmanagement. U leest meer over onze toegevoegde waarde op het gebied van uitvoering en realisatie.

Alarmmeldingen

Alarmmeldingen komen voort uit ‘alarmen’ en worden gezien als waarschuwing om actief actie te ondernemen. In de operatie ging er veel aandacht uit naar alarmmeldingen. Als operator is het een must om alarmen snel te kunnen identificeren en er prioriteit aan te kunnen geven. Regelmatig  gaan door bepaalde procesomstandigheden of storingen, onduidelijke of verstorende alarmen af. Dit heeft negatieve impact op de efficiëntie van de operators.

Als een operator te veel alarmen tegelijkertijd te verwerken kreeg bestond de kans om alarmen over het hoofd te zien. In 2021 is er samen met de opdrachtgever gekeken naar een oplossing om het aantal alarmen dat opkwam weer terug te brengen naar een beheersbaar niveau. En zo weer rust en inzicht in de controlekamer terug te brengen.

Rust in de controlekamer

Een alarm is een waarschuwing van iets dat verkeerd dreigt te gaan en waar de operator actie op moet ondernemen. Opdrachtgever en DWG gingen samen aan de slag om alarmen te reduceren. Door met een multidisciplinair team naar de noodzaak en oorzaak van alarmen te kijken is het gelukt om het aantal alarmen te reduceren.

Door de verlaging van het aantal alarmen is het voor de operators nu weer mogelijk om sneller de juiste beslissingen en acties te nemen op een inkomend alarm en zo de plant veel proactiever te opereren.

Alarmmanagement wordt nu ingezet om veiligheids- en kwaliteitsrisico’s te verminderen, ruimte vrij te maken om andere taken uit te voeren, maar zeker ook om rust te creëren in de controlekamer.

Onze aanpak

Op basis van de norm ISA-18.2 heeft DWG een methode ontwikkeld voor alarmmanagement. De eerste stap in het proces is een nulmeting geweest waarin het aantal alarmen per maand wordt weergegeven en op hoofdlijnen is geanalyseerd. Aansluitend wordt een document met een ‘alarmfilosofie’ opgesteld. In dit document wordt onder meer de definitie van de alarmen, ontwerpstandaarden en verantwoordelijkheden vastgelegd.

In een tweewekelijks overleg, waar DWG als voorzitter optreedt, bekijken medewerkers uit de operationele dienst, de technische dienst en process engineering de meest voorkomende alarmen van de afgelopen periode. De kennis die DWG meebrengt, en een goede samenwerking tussen DWG en medewerkers uit verschillende disciplines, speelt in dit proces een cruciale rol.

Per alarm of groep alarmen kijken de betrokkenen naar de oorzaak van het alarm dat in werking is getreden. Ook wordt gekeken of het alarm terecht binnengekomen is, of dat er een fout in het ontwerp van het alarm bestaat. Na onderzoek en analyse is er nieuwe informatie beschikbaar en wordt er actie ondernomen. Hierbij kan het gaan om onderhoud aan instrumentatie of aanpassingen in het systeem. Zo wordt het voor gebruikers duidelijk welke actie vereist is, en wordt de opvolging van problemen een stuk eenvoudiger. DWG controleert na implementatie van de alarmen doorlopend de status van het project en het effect van de aanpassingen.

Veiligheid en efficiëntie in de controlekamer

Door bij de opdrachtgever een goed proces in te richten voor alarmmanagement is het aantal alarmen per dag gedaald, zodat het aantal alarmeringen onder de norm van 150 per dag blijft. De invoering van alarmmanagement leidt tot een rustige omgeving met meer aandacht voor de procesvoering. De alarm moeheid neemt bij operators af, omdat zij alleen de informatie ontvangen die voor hen relevant is. DWG heeft het systeem zo ingericht dat herkend wordt welk alarm belangrijk is. Dat systeem laat automatisch het belangrijkste alarm zien, en niet het meest recente alarm, zodat de operator altijd naar het juiste alarm kijkt. Operators zijn met deze oplossing geholpen om meer met het proces bezig zijn.

Spin off

Naast de beoogde verbetering in veiligheid en efficiëntie heeft het project, door de intensieve analyse van het operationele proces, ook geleid tot meer inzicht in (onnodig) energieverbruik op de terminal. Hierdoor zijn er acties ondernomen om het energieverbruik te reduceren.

De toekomst

Het optimaliseren en stabiliseren van de hoeveelheid alarmen vraagt om een continue inspanning. Goed inzicht in het aantal alarmen met een correcte omschrijving kan veel misverstanden voorkomen. DWG blijft met de opdrachtgever samenwerken om het proces te verbeteren.

Kennismaken?

Bent u op zoek naar specialisten op het gebied van alarm management? Of een consultant die met u meedenkt om uw vraagstukken te doorgronden? Wij luisteren graag naar uw verhaal! Neem snel contact met ons op.

Contact